Over ons

De Vereniging voor Gezondheidsrecht (VGR) is de wetenschappelijke vereniging voor juristen en andere belangstellenden in de gezondheidszorg. De VGR stelt zich ten doel de studie en de ontwikkeling van het gezondheidsrecht te bevorderen. De VGR doet dit onder meer door twee keer per jaar een wetenschappelijke vergadering te organiseren. Ook laat de VGR wetenschappelijke publicaties (preadviezen) verschijnen op het gebied van gezondheidsrecht.

Het bestuur

De vereniging heeft een bestuur van ten hoogste tien leden, die allen lid zijn van de vereniging. Bestuursleden worden gekozen voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid van aansluitende herkiesbaarheid voor een volgende periode van vier jaar. Elk jaar treden één of meer leden af volgens een door het bestuur vast te stellen rooster. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Alle bestuursleden verrichten hun werkzaamheden voor de vereniging onbetaald. 

Jaarverslagen

Hier staan recente jaarverslagen (<5 jaar) van de vereniging.

Statuten

Hier staat een afschrift van de statuten van de vereniging.

© 2016 VERENIGING VOOR GEZONDHEIDSRECHT