Vereniging voor Gezondheidsrecht

21-04-2018

Persbericht over lustrumcongres 20 april 2018


De Vereniging voor Gezondheidsrecht (VGR) bestaat 50 jaar en vierde haar jubileum vandaag met een wetenschappelijk symposium Nieuwe Techniek, nieuwe zorg. De VGR is een wetenschappelijke vereniging voor juristen uit wetenschap en praktijk. Initiatiefnemer voor de oprichting was indertijd prof. mr. Henk Leenen, één van de grondleggers van het gezondheidsrecht in Nederland.

Na het korte formele deel van de jaarvergadering hield prof. mr. Johan Legemaate – die tegenwoordig de leerstoel van Henk Leenen bezet – de ‘Henk Leenen-lezing 2018’ met als titel 'Rechtstekorten in het gezondheidsrecht'. Hij besprak recente ontwikkelingen met betrekking tot de rechten van de patiënt, het belang van de samenleving en de positie van beroepsbeoefenaren. Hij benoemde een aantal onderwerpen die juridisch beter geregeld kunnen worden dan nu het geval is, waaronder de rechtspositie van minderjarigen, de bescherming van het beroepsgeheim en de regeling inzake openheid over medische fouten. Ook wees hij erop dat de invloed van wetgeving op de zorgpraktijk niet moet worden overschat.

In het verdere programma werd twee preadviezen bediscussieerd. Mr. Esther Oldekamp en prof. Martine de Vries over des disruptieve medisch techniek rond de voortplanting en het begin van het leven (met als titel: Nieuwe procreatietechnieken. Achterhaalde juridische kaders?) en mr. Melita van der Mersch over de mogelijkheden permanente medische screening door o.a. ‘wearables’ aan het lichaam (titel: Nieuwe E-health toepassingen, zijn de patiëntenrechten aan innovatie toe?). Oldekamp en De Vries constateerden dat de huidige, niet onomstreden Embryowet al niet meer voldoet. De nieuwe technieken gaan over te manipuleren stamcellen, waaruit geslachtscellen worden ontwikkeld (in-virtogametogenese). Daarmee rekende de wet nog niet. Ook is het conceptuele kader voor genetische manipulatie met mensen aan heroverweging toe, waar het door de nieuwe CRISPR-Cas-technieken mogelijk wordt genetische aandoeningen in het allervroegste stadium te elimineren. Van der Mersch ziet door de nieuwe digitale werkelijkheid grenzen tussen leveranciers van hulpmiddelen en zorgverleners vervagen en pleit voor het schrappen van het oudere kader van de klassieke patiëntenrechten in het Burgerlijk Wetboek en in plaats daarvan het verruimen van de reikwijdte van de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg en toepassing van deze wet op bedrijven en leveranciers die niet tot de klassieke geneeskundig hulpverleners behoren, maar een steeds belangrijker rol in de zorg innemen.

Het huidige, internationaal gezien zeer behoorlijke staat van ons gezondheidsrecht is een collectieve inspanning geweest, maar niet denkbaar zonder de soms levenslange inspanning van juristen met een missie. Om hen te kunnen eren stelde de VGR ter gelegenheid van haar jubileum een penning van verdienste in. Deze wordt genoemd naar één van de andere grondleggers van het gezondheidsrecht prof.em. Henriette Roscam Abbing, die daarmee ter gelegenheid van het jubileum ook zelf als zodanig werd gehuldigd.

De dag werd besloten door key-note speaker mr. Britta van Beers (Vrije Universiteit), die vooruitblikte naar de wereld van voortplantingstechniek die in rasse schreden nu op ons afkomt. Zijn wij maatschappelijk, juridisch en emotioneel voorbereid op de keuzes waarvoor wij snel komen te staan?

De vereniging is 50 jaar oud, maar na het consolideren van de rechten voor patiënten in de afgelopen decennia wordt meer dan ooit haar opgave consistente ethische-juridische antwoorden helpen formuleren op het ‘technologische imperatief’ van de medische wetenschap (zoals oud-staatssecretaris Hans Simons dat eens formuleerde).

prof. mr. Jaap Sijmons (voorzitter)

Actueel

15-10-2018
Informatie over de Goudsmitprijs 2019
21-04-2018
Persbericht over lustrumcongres 20 april 2018
27-03-2017
Big data in de zorg: zorgen over privacy
© 2016 VERENIGING VOOR GEZONDHEIDSRECHT